اساسنامه باشگاه فرهنگی ورزشی پرشین جمعیت امام علی

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی در راستای تحقق اهداف و آرمان های خود برای حمایت از کودکان و نوجوانان محله های محروم و معضلخیز در سراسر کشور و کاهش آسیب های اجتماعی و با هدف هویت بخشی و تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی در آنان، اقدام به تاسیس باشگاه ورزشی پرشین در سال ۱۳۸۵…