گزارش بازی نیمه اول جوانان دروازه غار وجوانان شیراز

بازی ابتدا در نیمه ی زمین شیراز و درحالیکه برتری نسبی مالکیت با دروازه غاربود دنبال شد و دروازه غار یک موقعیت تکل به تکل هم بدست آورد.
تیم شیراز با یک ضدحمله موقعیت خطرناکی روی دروازه ی دروازه غار ایجادکرد.
در ادامه تیم دروازه غار موقعیت های زیادی داشت ولی واکنش های به موقع بازیکنان شیراز باعث شد توپ وارد دروازه ی آنها نشود.
ابتدای نیمه ی دوم بازی پربرخورد بود.دقیقه ی ۲۷ بازیکن دروازه غار ودقیقه ی ٣۰بازیکن شیراز از داور اخطار گرفتند.
هر دو تیم شیراز و دروازه غار نسبت به نیمه ی اول اشتباهات کمتری داشتند. روند بازی همچنان بابرتری نسبی دروازه غار همراه بود و جواد آهنگر ۱گل هم به ثمر رساند که آفساید اعلام شد.در ادامه گلی رد و بدل نشد و بازی بانتیجه ی  مساوی ۰-۰ به پایان رسید.
IMG_3997

پاسخ دهید