اولین بازی لیگ پرشین با تساوی کوره محمود آباد و ملک آباد کرج

نیمه اول اولین بازی لیگ سوم با سوت داور آغاز شد
تیم کوره محمود آباد با لباس آبی کمرنگ و تیم ملک آباد لباس های فسفری بر تن دارند
در دقایق ابتدایی خطایی از راست برای ملک آباد گرفته شد که موقعیت خطرناکی ایجاد شد ولی به گل منجر نشد دقیقه ١۵بازی خطایی برای محمودآباد گرفته شد و به صورت مستقیم و خطرناک زده شد ولی با فاصله کم به بیرون رفتبازی بدون اتفاق خاصی و بدون گل در نیمه اول به پایان رسید
نیمه دوم را کوره آغاز کرد
شروع بهتری را داشت چند موقعیت خطرناک ایجاد کرد ولی بی نتیجه ماند
کوره محمودآباد طی حمله ای خطرناک در دقیقه ۴٠ توسط مجتبی محسنی شماره ٨ به گل رسید
بعد گل ، ملک آباد حملات سنگینی انجام داد ولی با تمام خطرناک بودنش به نتیجه نرسید تا دقایق پایانی که بالاخره ملک آباد با حمله ای خطرناک به گل رسید توسط عصمت الله اچکزه ای و بازی را ١-١ برابر کرد .

جوانان ملک آباد :
١- عارف محمدی
٢- نورالله حسینی
٣- امید محمدی
۴- پیروز علی زهی
۵- نصرالله اچکزه ای
۶- امیرحسین خسروی ترزاک
٧- حمید سلطانی
٨- رامین اچکزه ای
٩- ارسلان علیزاده
١٠- نظام سلجوقی
١١- نیما عباسی
١٢- مرتضی علیزاده
١٣- محمد بارنیزی
١۴- امیر کبورانی
١۵- وحید سلطانی
١۶- عصمت الله اچکزه ای
١٧- سیف الله اچکزه ای
١٨- میرزا مردانی
١٩- محمد میرزایی
٢٠- فرهای عظیمی
٢١- محمد تاجیک
٢٢- عاصف

 

جوانان کوره محمود آباد:
١-رضا احمدی
٢- محمد نظری
٣- حسن حسنی
۴- حسن عادلی
۵- علیرضا رجبی
۶- رضا رحیمی
٧- رضا قنبری
٨- مجتبی محسنی
٩- اسد رجبی
١٠- محمد بشیر حسینی
١١- مرتضی حیدری
١٢- حسین مولایی
١٣- غلامعلی ضامنی
١۴- کاظم احمدی
١۵- حسن مرادی
١۶- علی علیزاده
١٧- فیروز رحیمی
١٨- حامد خاوری
١٩ امیرحسین نبی زاده

 

پاسخ دهید