لیگ پرشین در چلچراغ

لیگ پرشین در چلچراغ

هفته نامه چلچراغ در شماره ۶۳۳ خود که روز شنبه همین هفته منشتر شده است، گزارشی دو صفحه ای را به لیگ پرشین اختصاص داد. این هفته نامه در گزارشی با عنوان “مستطیل سبز اخلاق” به اینگونه لیگ را شرح می دهد:

تیمی که بازی را واگذار کرده، کنار زمین نشسته و به هیچ صراطی مستقیم نیست و حرف هیچ کس نمی تواند بازیکنان را از ناراحتی بعد از باخت بیرون بیاورد، یکی از بچه ها سرش را پایین انداخته و در حال خروج از  در ورزشگاه است. مربی به دنبالش می رود و سعی می کند آرامش کند. بغض نوجوان مشهدی در آغوش مربی اش می ترکد، مربی آرام در گوشه ای از مستطیل سبز در کوش بازیکنی که با مشت به سینه اش می کوبد تا ناراحتی اش رو تخلیه کند چیزی می گوید، اما پسر هنوز اشک هایش تمام نشده. قضا هنوز غمگین است و تیم برنده به احترام تیم مغلوب کمتر شادی می کند و سریع به رختکن می رود. در همین حال و هوا همهمه کنار نیمکت تماشاچی ها فضا را به کالی تغییر می دهد. وحید طالب لود همان کسی است که ناراحتی شکست را از ذهن بازیکنان پرشین مشهد بیرون می برد و عکس یادگاری با بازیکنان محبوب بچه ها جای ناراحتی باخت را می گیرد.

سپس در ادامه لیگ را توضیح می دهد و از زبان مربی ها و بچه ها جمله هایی را نقل می کند.

مربی یکی از تیم ها می گوید: دیشب وقتی به محل اسکان بچه ها برگشتیم، بازیکنان تیمی که بازی را باخته بود به اتاقشان رفتند و در سکوت شام خوردند، اما تیم برنده با کمک مربی شانبه تعداد بازیکنان تیم مقابل گل خریدند و برای بچه ها بردند و آن قدر تلاش کردند تا توانستند ناراحتی را از دل هم سن و سال هایشان بیرون کنند و شادی همه بچه ها استراحتگاه را پر کند.

نویسنده گزارش از قول محیا واحدی، مدیر اجرایی لیگ پرشین به اخلاق گم شده در ورزش ایران اشاره می کند که این لیگ می تواند استانداردهای جدیدی را در این زمینه تعریف کند. سپس به حضور ستاره هایی چون محمد علی پنجعلی، بازیکن اسبق تیم فوتبال و وحید طالبلو اشاره می کند و لیگ را از نگاه آنها می نویسد و سپاس لیگ پرشین را از نگاه مربیان آن بررسی می کند.

 این شماره هفته نامه چلچراغ را از دست ندهید.

پاسخ دهید