شما در این صفحه هستید
صفحه اصلی > جدول امتیازات

با پایان روز ششم، جدول امتیازات سه رده نونهالان، نوجوانان و جوانان سومین دوره لیگ پرشین به صورت زیر است:

گروه A نونهالان

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ کوره محمودآباد ۳ ۱ ۲ ۰ ۴ ۳ ۱+ ۵
۲ دروازه غار ۳ ۱ ۲ ۰ ۳ ۲ ۱+ ۵
۳ ساری ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰ ۴
۴ پاکدشت ۳ ۰ ۱ ۲ ۲ ۴ ۲- ۱

 از گروه A نونهالان تیمهای کوره محمودآباد و دروازه غار صعود کردند

گروه B نونهالان

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ کردستان ۳ ۳ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵+ ۹
۲ فرحزاد ۳ ۲ ۰ ۱ ۴ ۴ ۰ ۶
۳ آمل ۳ ۱ ۰ ۲ ۴ ۴ ۰ ۳
۴ کرمانشاه ۳ ۰ ۰ ۳ ۱ ۶ ۵- ۰

از گروه B نونهالان تیمهای کردستان و فرحزاد صعود کردند

 

گروه A نوجوانان

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ سیستان و بلوچستان ۳ ۲ ۱ ۰ ۶ ۲ ۴+ ۷
۲ ساری ۳ ۲ ۱ ۰ ۴ ۲ ۲+ ۷
۳ احمدآباد ۳ ۱ ۰ ۲ ۳ ۶ ۳- ۳
۴ فرحزاد ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۵ ۳- ۰

از گروه A نوجوانان تیمهای سیستان و بلوچستان و ساری صعود کردند

گروه B نوجوانان

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ کردستان ۳ ۳ ۰ ۰ ۷ ۰ ۷+ ۹
۲ شیراز ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۰ ۴
۳ قرچک ۳ ۰ ۲ ۱ ۲ ۴ ۲- ۲
۴ لب خط ۳ ۰ ۱ ۲ ۲ ۷ ۵- ۰

 از گروه B نوجوانان تیمهای کردستان و شیراز صعود کردند

 

گروه A جوانان

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ سیستان و بلوچستان ۲ ۲ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳+ ۶
۲ ملک آباد کرج ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱- ۱
۳ کوره محمودآباد ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۲- ۱

از گروه A جوانان تیمهای سرباز سیتستان و بلوچستان و ملک آباد کرج صعود کردند

گروه B جوانان

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ساری ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲+ ۴
۲ دروازه غار ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱+ ۴
۳ گرگان ۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۵ ۳- ۰

از گروه B جوانان تیمهای ساری و دروازه غار صعود کردند

بالا